„I z kamenů, které nám leží v cestě, je možné vystavět něco krásného.“
J. W. Goethe

Supervize jako podpora jednotlivců i pracovních týmů

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Původně byla supervize běžnou součástí poradenství, psychoterapie a sociální práce. V posledních letech je stále více žádána a oceňována i v dalších oblastech práce s lidmi – pomáhající profese, medicína, školství, výchova, management, pracovní týmy, organizace, apod.

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu.

 

Komu je naše supervizní podpora určena:

  • Vedení organizací a firem (cca 2 hodiny)
  • Celých pracovních týmů, při počtu cca 10-15 lidí (cca 3 hodiny)
  • Části pracovních týmů – případová supervize (cca 1,5 hodiny)
  • Jednotlivce – podpora v osobních náročných situacích (cca 1 hodina)

 

Cena od 1000,-Kč/1 hod., dle konkrétních požadavků a dohody se zadavatelem.

 

Co obnáší proces supervize

Slovo supervize může vyvolávat představu jakési kontroly nebo hodnocení. V koncepci vzdělávací společnosti Alkion však supervizí rozumíme laskavou podporu, bezpečné sdílení a společné hledání východisek. V procesu supervize můžeme vidět dva subjekty: supervizora a supervidovaného. Hlavní rolí supervizora je být průvodcem.

Supervizor pomáhá jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet řešení v nejrůznějších situacích. Supervidovaný je jedinec, tým, skupina, nebo zařízení, které dobrovolně vstupuje do procesu supervize a sleduje tím například posun, řešení, stabilitu, sdílení či hledání nových možností, případně i eliminaci konfliktů. V této chvíli nejspíš vyvstane otázka: Proč máme zvát někoho zvenčí? Dokážeme si věci vyřešit sami. Ano, společně jistě vyřešíte hodně, ale přesto jste všichni „ponořeni“ do situace ve školce, a tudíž je lepší pracovat s odborníkem, který není zatížen vazbami týmu, nahlíží na školku a její zaměstnance zvenčí, přináší nové pohledy i možnosti. Může na sebe vzít zodpovědnost za otevření komunikace o tématech, která jsou pro vás velmi složitá či ožehavá.

 

Supervize jako model učení a cesta k sebepoznání

Současně může být supervize modelem učení – jde v podstatě o vzdělávací aktivitu, o cestu k sebepoznání s tím, že důležitým prvkem supervize je rovnovážný vztah mezi supervizorem a supervidovaným, nikdo není nikomu nadřízeným ani podřízeným. Všichni zúčastnění jsou odborníky ve svém oboru a společnými silami hledají to nejlepší východisko. V tom tkví hlavní rozdíl mezi supervizí a hospitací nebo inspekcí. Hospitace sleduje metody a cíle vzdělávání. Jde o odbornou podporu práce učitele. Inspekci charakterizujeme jako kontrolu správnosti a dodržování pravidel.

Podmínkou supervize je dobrovolnost, což ji zásadně odlišuje od inspekce i hospitace. Supervizor obvykle také nechodí do tříd – pracuje s dospělými a s jejich názory, emocemi, vztahy, problémy.

Supervize může pomoci lépe zvládat důležitou oblast profesního i osobnostního růstu, a to hlavně v těchto ohledech:

  • lépe rozumět žákovi (případně rodičům či kolegovi);
  • více si uvědomovat své reakce a odezvy na žáka/rodiče/kolegu;
  • chápat dynamiku toho, jak probíhají interakce se žákem/rodičem/ kolegou – co se vlastně děje;
  • zaměřit se na to, jak reaguji a jaké jsou dopady mých reakcí.


Přínos a cíl supervize

Supervize má navíc zásadní přínos v pohledu zvenčí a v bezpečném rámci, kterým je mimo jiné důvěrnost informací. Supervize může přinést zkušenost, že nám někdo aktivně naslouchá, přičemž informace zůstanou důvěrné.

Je zřejmé, že součástí procesu učení a výchovy žáků nejsou jen znalosti učitele z oboru pedagogiky, ale i osobnost učitele, jeho charakterové a temperamentové vlastnosti, zdravotní stav, schopnost snášet zátěž. Právě v oblasti zvládání pracovní zátěže může supervize účinně pomoci. Učitelé jsou v řešení náročných situací často osamoceni. V řešení věcné strany problémů by jim mělo být nápomocno vedení školy, ale učitel se setkává i s problémy vztahovými (se žáky, s rodiči, s kolegy). Pracovní vztahy spoluutvářejí naše osobní zkušenosti, minulost, aktuální současnost i očekávání. Pracovní vztahy mohou otevírat osobní témata a oživovat staré zážitky.

Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ dokáže dobrá supervize prospět nejen supervidovanému, ale především jeho klientům (žákům) i zaměstnancům. Záměrem supervize je zkrátka učitelům pomáhat a podporovat je.

 

Článek Supervize jako podpora, nikoli jako kontrola (Poradce ředitelky mateřské školy, ročník IV, číslo 1, září 2014)

 

Reference Mgr. Gabriely Bělkové, ředitelky Dětského rehabilitačního centra Lentilka, Pardubice

"S Mgr. Květou Hrbkovou spolupracujeme již několik let. Začínali jsme v rámci projektu Přátelská školka, kterého se zúčastnili speciální pedagogové, pedagogové a zdravotní sestry ze stacionáře (speciální MŠ). Hlavním cílem projektu bylo získat informace týkající se komunikace v týmu a prevence syndromu vyhoření. Projekt hodnotím velice kladně, kolegyně získaly k paní Hrbkové důvěru, a tudíž bylo nasnadě navázat hlubší spolupráci. Od loňského roku je paní Hrbková supervizorkou naší organizace a věnujeme se jak individuálním supervizím, tak i týmové supervizi a supervizi vedoucích pracovníků. Supervizi jsme rozšířili na celý tým Lentilky, tj. kromě stacionáře i na pracovníky ambulance (fyzioterapeutky, logopedky a ergoterapeutka). Nyní společně pracujeme na vytváření kodexu pracovníka Lentilky, na zpřesnění poslání organizace a také na nastavování kompetencí a rolí jednotlivých pracovníků jako součástí celku. Tato oblast nás trápí, protože je velice důležité nastavit bezproblémový provoz, poskytujete-li komplexní péči dětem se zdravotním postižením a chcete-li jim v průběhu jednoho dne nabídnout péči fyzioterapeutickou, ergoterapeutickou, logopedickou a speciálně pedagogickou a nezapomenout na to, že to jsou stále především děti a chtějí si i jen „pohrát“. Díky paní Hrbkové se nám to daří a jsem ráda, že se dostáváme i hlouběji a je zde prostor na individuální rozvoj každého pracovníka."

 

Reference Bc. Hedviky Cempírkové, ředitelky jeslí Ratolest - dětská péče a léčebná rehabilitace, Pardubice

„Na paní Hrbkovou jsem se obrátila na základě doporučení kolegyně z mateřinky v období, kdy došlo v naší organizaci k organizačním změnám, které vyvolaly neklid a nejistotu v našem pracovním týmu. Zpočátku kolegyně o supervizní setkání nejevily zájem, byl to pro ně nový pojem a nevěděly co mají od setkání se supervizorem očekávat. Paní Hrbková si však brzy získala jejich důvěru a dnes se na setkání s ní těší. Pomáhá jim překonat pracovní starosti a skloubit profesní život s jejich soukromým životem. Vzhledem k zaměření naší organizace léčebná fyzioterapie a jesle, každý den přicházíme do styku s klienty a supervize nám pomáhá překonávat případné konflikty a je velmi dobrou prevencí. Pro mne, jako vedoucího pracovníka, je paní Hrbková oporou a pomocníkem při řešení problémů, které s vedením týmu souvisejí. Společně se nám podařilo stabilizovat tým a vytvořit přátelskou atmosféru na našem pracovišti.“

 

Aktuálně realizujeme supervize týmů i jednotlivců v základních a mateřských školách:

MŠ Srdíčko, Pardubice
MŠ Závodu míru, Pardubice
MŠ M. Majerové, Svitavy
MŠ M. Horákové, Svitavy
MŠ Pražačka, Praha 3
MŠ Vozová, Praha 3
ZŠ Jiřího z Poděbrad, Praha 3
ZŠ Zubří
ZŠ Záhumení, Rožnov pod Radhoštěm
ZŠ Valašská Bystřice
ZŠ Hutisko-Solanec

a další....