Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Zásady zpracování osobních údajů

Seznamte se zásadami, které naše společnost ctí a dodržuje při práci s Vašimi osobními údaji, jakož i s dalšími informacemi o našich vzájemných vztazích.

1. SPRÁVCE

Alkion centrum s. r. o. se sídlem Praha 4, Štichova čp. 598, PSČ 149 00
IČ: 28996976, DIČ: CZ28996976
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 158770
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 ———————————————————————————————————————————–

2. VYMEZENÍ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELU, PRÁVNÍHO DŮVODU, ZPŮSOBU A DOBY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

2.1.       Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

Na základě Vámi poskytnutého souhlasu můžeme zpracovávat:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytl/a při registraci, tedy jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní a doručovací poštovní adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v případě, že jste podnikající fyzickou osobu, též Vaši obchodní firmu/název, adresu místa podnikání anebo sídla, identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • informace vytvořené naší společností na základě Vašeho využívání našich služeb, zejména zařazení do jednotlivých zákaznických segmentů (skupin)

a)    Za jakým účelem a jakým způsobem v tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • zasílání informací o aktuálních akcích a o nabídkách naších výrobků a služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme také proto, abychom Vám mohli zasílat informace o aktuálních akcích, informovat Vás o novinkách.

b)    Jak dlouho budeme v tomto případě Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu využívání doplňkových marketingových služeb naší společnosti a následujících 5 let po posledním využití takových služeb anebo nákupu u naší společnosti, při kterém byly použity Vaše údaje. V případě, že odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv před uplynutím výše uvedené doby, Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat pro účely poskytování doplňkových marketingových služeb bez zbytečného odkladu po odvolání tohoto souhlasu.

2.2.       Přihlášení k odběru elektronického Newsletteru

Pokud máte zájem o zasílání e-mailových reklamních sdělení (Newsletterů) naší společnosti, můžete se k odběru Newsletterů přihlásit, a to vyplněním své e-mailové adresy v příslušném poli na webové stránce alkion.cz

Vezměte prosím na vědomí, že potvrzením Vašeho přihlášení poskytujete naší společnosti souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání reklamního Newsletteru a jeho personifikaci na základě analýzy Vašich údajů.

Vámi poskytnutý souhlas můžete kdykoliv později odvolat, a to zasláním sdělení o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu:gdpr@alkion.cz . Po poskytnutí souhlasu bude Vaše e-mailová adresa zařazena do naší databáze pro rozesílání reklamních Newsletterů.

Na základě Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • e-mailová adresa, jméno a příjmení

Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat do doby odvolání Vašeho souhlasu, maximálně ale do doby 5 let ode dne Vašeho přihlášení k odběru Newsletteru anebo od poslední aktivity na našem webu, případně od nákupu u naší společnosti, při kterých byla použita e-mailová adresa zadaná při přihlášení k Newsletteru.

———————————————————————————————————————————– 

3. SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.       Příjemci osobních údajů

Je pro nás důležité, abyste věděli, že společnost Alkion centrum s.r.o. s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje, ani je jiným způsobem neposkytuje dalším osobám, které by je užívaly ve svůj prospěch.

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje automatizovaně i manuálně za pomocí vlastních zaměstnanců anebo smluvních partnerů, kteří:

 • pro nás technicky zajišťují rozesílání našich obchodních a reklamních materiálů,
 • nám poskytují služby správy, hostingu a servisu námi používaných softwarových aplikací
  • pro nás zajišťují doručování Vámi objednaného zboží (smluvní přepravci),
  • pro nás zajišťují on-line platební služby (provozovatelé platebních brán),
  • se podílejí na vyřizování a vypořádání Vámi uplatněných žádostí, případně reklamací,
  • nám poskytují právní služby, zejména pro nás zajišťuji ochranu našich právem chráněných zájmů a zastupují nás při určení, obhajobě a vymáhání našich právních nároků (advokáti, exekutoři), nebo nám poskytují služby finančního a ekonomického poradenství anebo auditu,
  • provozují technická řešení, díky kterým Vám můžeme na našem webu anebo i dalších webech zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Informace o konkrétním obchodním partnerovi, kterému mohou být zpřístupněny Vaše osobní údaje v konkrétním případě, Vám sdělíme na základě Vašeho dotazu zaslaného na e-mailovou adresu gdpr@alkion.cz .

Naše společnost musí v některých případech v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit anebo poskytnout Vaše osobní údaje na vyžádání různým orgánům státní správy, zejména orgánům činným v trestním anebo správním orgánům provádějící kontrolu nebo vedoucím správní řízení.

3.2.       Předávání osobních údajů do třetích zemí

Nedochází k předávání osobních údajů mimo Evropskou unii.

———————————————————————————————————————————-

 4. ZABEZPEČENÍ DAT

Naše společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, které musí dodržovat všichni naši zaměstnanci. Naši zaměstnanci jsou vázání mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. Taktéž všichni naší smluvní partneři jsou smluvně vázáni dodržovat mlčenlivost, přijímat účinná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a zpracovávat předané osobní údaje pouze způsobem a pro účely stanovené naší společností. Námi používaná infrastruktura a softwarové aplikace jsou náležitě zabezpečeny. O Vaše osobní údaje tedy nemusíte mít obavy.

———————————————————————————————————————————– 

5. VAŠE PRÁVA – PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

5.1.       Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

U procesů zpracování osobních údajů, které jsou založeny na Vašem souhlasu, můžete poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu gdpr@alkion.cz. Po odvolání Vašeho souhlasu Vám již ale nadále nebudeme moct poskytovat naše doplňkové marketingové služby. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělil/a naší společnosti, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, která probíhala před odvoláním souhlasu. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či ochranu našich oprávněných zájmů).

5.2.       Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

Na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat o tom, zda naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, či nikoliv. Pokud je zpracováváme, máte právo na předložení kopie zpracovávaných osobních údajů, případně zajištění jiného přístupu k nim. Rovněž máte právo na poskytnutí informací o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, o příjemcích, kterým je poskytujeme, době jejich uchovávání, o zdrojích, ze kterých tyto údaje pocházejí, jakož i právo na vysvětlení principů a důsledků prováděného profilování.

5.3.       Právo na opravu

Máte právo na opravu Vašich nepřesných osobních údajů anebo doplnění Vašich neúplných údajů, a to zasláním sdělení na e-mailovou adresu: gdpr@alkion.cz .

5.4.       Právo na výmaz

V případech stanovených právními předpisy (např. v případě odvolání Vašeho souhlasu, zjištění neoprávněného zpracovávání anebo uplatnění námitky proti zpracování pro přímý marketing) máte právo na to, aby naše společnost vymazala osobní údaje, které o Vás zpracovává. Nedojde ale k výmazu osobních údajů, které potřebujeme kvůli plnění našich zákonných povinností, údajů nezbytných pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a údajů nutných pro ochranu našich oprávněných zájmů anebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

5.5.       Právo na omezení zpracování

V případech stanovených právními předpisy (například do ověření Vaší námitky o nepřesnosti zpracovávaných údajů anebo vyřešení Vaší námitky proti neoprávněnému zpracování Vašich údajů založenému na oprávněných zájmech naší společnosti) máte právo na to, aby naše společnost dočasně omezila zpracování Vašich osobních údajů. V tomto případě bude naše společnost zpracovávat Vaše osobní údaje pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků, anebo z dalších důvodů vyjmenovaných v právních předpisech. Právo na omezení zpracování osobních údajů můžete uplatnit s účinností od 30.4.2021.

5.6.       Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu anebo kvůli plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a současně se jedná o automatizované zpracování, máte právo požadovat přenos Vašich osobních údajů, které jste nám poskytl/a, k jinému správci. Právo na přenos osobních údajů můžete uplatnit s účinností od 30.4.2021.

5.7.       Právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku, aby naše společnost dále tyto osobní údaje k danému účelu nezpracovávala, protože Vaše zájmy, práva a svobody (zejména právo na soukromí) v dané situaci převažují nad oprávněným zájmem naší společnosti na dalším zpracovávání osobních údajů. Pokud vznesete takovou námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, naše společnost bez zbytečného odkladu takové zpracování ukončí.

5.8.       Právo na vysvětlení a právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo nás požádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

5.9.       Společné ustanovení k uplatňování Vašich práv

Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností můžete uplatnit e-mailem zaslaným na adresu: gdpr@alkion.cz .

Pokud bychom měli pochybnosti o tom, zda žádost podala oprávněná osoba, můžeme Vás vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nezbytných k ověření Vaší totožnosti.

Na Vaše žádosti budeme reagovat bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.

———————————————————————————————————————————- 

6. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.       Účinnost

Tyto zásady jsou účinné od 30.4.2021

Alkion centrum s.r.o.