Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ALKION centrum s.r.o. pro realizaci vzdělávacích akcí 

Základní údaje o společnosti:

Alkion centrum s. r. o. se sídlem Praha 4, Štichova čp. 598, PSČ 149 00
IČ: 28996976, DIČ: CZ28996976
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 158770
(dále jen „společnost ALKION centrum“)

—————————————————————————————————————————————

Vymezení pojmů:

 1. Objednatel či kupující: zájemce o realizaci vzdělávací akce či účastník vzdělávací akce
 2. Vzdělávací akce: seminář, kurz, distanční dlouhodobý vzdělávací kurz, konference, e-learningový kurz, webinář, a další možné typy vzdělávacích programů.
 3. Otevřený kurz: kurz, na který se mohou přihlásit jednotliví zájemci. Otevřené kurzy mají předem stanovený termín a společnost ALKION centrum přijímá od jednotlivých účastníků přihlášky.
 4. Objednávka: písemná objednávka realizace vzdělávací akce či přihláška účastníka na vzdělávací akci v písemné či elektronické podobě.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi objednávateli či účastníky vzdělávacích akcí a společností ALKION centrum jako jejich pořadatelem.

—————————————————————————————————————————————–

I. Obchodní podmínky pro otevřené kurzy

Objednání vzdělávací akce, uzavření kupní smlouvy

 1. Každá učiněná objednávka ze strany kupujícího je závazná. Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednatelem a společností ALKION centrum. Odesláním objednávky v jakékoliv podobě zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami společnosti ALKION centrum
 2. Objednávky či přihlášky je možno společnosti ALKION centrum zasílat i v elektronické podobě. Takto zaslaná objednávka (např. e-mailem) je rovněž považována za závaznou.
 3. Jednotlivé objednávky jsou evidovány podle pořadí.

Platební podmínky

 1. Účastnický poplatek za účast na vzdělávací akci je nutno uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené společností ALKION centrum
 2. Splatnost faktur se stanoví na 10 dnů.
 3. Účastnický poplatek či sjednanou cenu je třeba uhradit nejpozději den před konáním dané vzdělávací akce. Rozhodujícím okamžikem je den připsání fakturované částky na bankovní účet společnosti ALKION centrum
 4. Splatnost faktury může být ze strany společnosti ALKION centrum zkrácena v případě, že rozdíl v počtu dnů mezi datem odeslání objednávky a termínem konání kurzu je menší oproti standardní stanovené splatnosti faktur v předchozím bodu.
 5. Rozhodujícím okamžikem pro přijetí platby je den připsání fakturované částky na bankovní účet společnosti ALKION centrum
 6. Při platbě ze strany objednatele je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uvedený na faktuře.
 7. Objednatel se může se společností ALKION centrum dohodnout na hotovostní platbě fakturované částky. Takovouto platbu je třeba provést nejpozději v den konání vzdělávací akce.
 8. Při nízkém počtu přihlášených účastníků se akce neuskuteční. V takovém případě společnost ALKION centrum nabídne objednateli alternativní možnost účasti na jiné vzdělávací akci, případně vrátí objednateli účastnický poplatek v plné výši – na základě vzájemné dohody.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Objednatel či účastník vzdělávací akce má možnost odstoupit od kupní smlouvy a zrušit svoji účast na vzdělávací akci nejpozději do 10 dnů před datem jejího konání. V tomto případě má objednatel či účastník nárok na bezplatné stornování objednávky a vrácení uhrazeného účastnického poplatku či sjednané ceny (v případě, že již byla uhrazena). Na pozdější odstoupení (zrušení účasti) nemá společnost ALKION centrum povinnost brát zřetel.
 2. Objednatel má právo v případě své neúčasti vyslat na vzdělávací akci náhradníka (náhradního účastníka).

Pravidla ochrany obsahu on-line kurzů, webinářů a jejich záznamů

 1. Objednatel uzavřením kupní smlouvy získává právo k užívání obsahu on-line kurzů, webinářů a jejich záznamů osobou, která je uvedena v objednávce (přihlášce) jako účastník.
 2. Společnost ALKION centrum si v případě porušení podmínky v předchozím odstavci vyhrazuje právo na zrušení přístupu k tomuto obsahu.
 3. Účastník se dopouští porušení podmínek tehdy, kdy sdílí zakoupený obsah se třetí osobou, která není v objednávce uvedena jako účastník. Za sdílení a porušení obchodních podmínek se považuje: přehrávání obsahu, sdílení podkladových materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoliv mechanickou či elektronickou formou třetím osobám.
 4. Porušením těchto podmínek objednavatel přichází o právo k užívání obsahu bez nároku na jakoukoliv náhradu.
 5. Na zakoupený on-line kurz, webinář, záznam webináře a obsah se vztahují podmínky autorského zákona.

——————————————————————————————————————————————-

II. Obchodní podmínky pro kurzy realizované na zakázku (na klíč)

Kurzem realizovaným na objednávku se rozumí vzdělávací akce, kterou společnost ALKION centrum pořádá pro jednoho objednatele. Takovýchto vzdělávacích akcí se účastní větší počet účastníků a společnost ALKION centrum je pro objednatele pořádá na klíč. Jedná se např. o vzdělávací akce realizované pro celé pedagogické sbory nebo jejich část.

Objednání vzdělávací akce, uzavření kupní smlouvy 

 1. Každá učiněná objednávka ze strany objednatele je závazná. Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednatelem a společností ALKION centrum. Odesláním objednávky v jakékoliv podobě zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami společnosti ALKION centrum.
 2. Závazné objednávky je možno společnosti ALKION centrum zasílat i v elektronické podobě (např. e-mailem).
 3. Na každé objednávce vzdělávací akce musí být uvedena identifikace společnosti ALKION centrum (jakožto organizátora) a identifikace objednatele. Objednávka musí dále obsahovat název kurzu (téma), jeho délku (počet vyučovacích hodin), termín a místo konání, počet účastníků kurzu, sjednanou cenu za 1 účastníka a celkovou sjednanou cenu.

Platební podmínky 

 1. Sjednanou cenu za realizaci vzdělávací akce je nutno uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené společností ALKION centrum. Podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH je cena rekvalifikačních seminářů a akreditovaných seminářů pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH.
 2. Splatnost faktur se stanoví na 10 dnů od vystavení.
 3. Splatnost faktury může být ze strany společnosti ALKION centrum zkrácena v případě, že rozdíl v počtu dnů mezi datem odeslání objednávky a termínem konání kurzu je menší oproti standardní stanovené splatnosti faktur v předchozím bodu.
 4. Sjednanou cenu je nutné uhradit nejpozději 1 den před konáním dané vzdělávací akce.
 5. Rozhodujícím okamžikem pro přijetí platby je den připsání fakturované částky na bankovní účet společnosti ALKION centrum
 6. Při platbě ze strany objednatele je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uvedený na výzvě k platbě, resp. faktuře.
 7. Objednatel se může se společností ALKION centrum dohodnout na hotovostní platbě fakturované částky. Takovouto platbu je třeba provést nejpozději v den konání vzdělávací akce.
 8. V případě, že se vzdělávací akce skutečně zúčastní vyšší počet účastníků oproti počtu uvedenému v závazné objednávce, je společnost ALKION centrum oprávněna za tyto účastníky Objednateli doúčtovat částku odpovídající ceně za každého účastníka nad počet uvedený v závazné objednávce.
 9. V případě, že se vzdělávací akce zúčastní nižší počet účastníků oproti počtu uvedeném v závazné objednávce, se celková sjednaná cena nemění.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Objednatel vzdělávací akce má možnost odstoupit od kupní smlouvy a zrušit vzdělávací akci nejpozději do 14 dnů před datem jejího konání. V tomto případě má objednatel nárok na bezplatné stornování objednávky a vrácení uhrazeného částky (v případě, že již byla uhrazena). Na pozdější odstoupení (zrušení účasti) nemá společnost ALKION centrum povinnost brát zřetel.

—————————————————————————————————————————————–

III. Ochrana osobních údajů

 1. Společnost ALKION centrum zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Společnost ALKION centrum zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění smluvních a zákonných závazků. Dále zpracovává osobní údaje na základě souhlasu objednatele/kupujícího.
 3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete na internetových stránkách společnosti ALKION centrum zde
 4. Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo požádat nás o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz)

Zásady ochrany osobních údajů

——————————————————————————————————————————————

IV. Ostatní

 1. Společnost ALKION centrum si vyhrazuje právo na úpravu programu vzdělávací akce, změnu lektora, učebních a přednáškových prostor.
 2. Každý z účastníků obdrží po absolvování akreditované vzdělávací akce osvědčení.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz
 4. Právní vztahy mezi společností ALKION centrum a objednatelem/kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30.4.2021