Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Základní informace o seminářích

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – komunikace jako účinný nástroj spolupráce

Osobnost nedělá titul, osobnost dělá pocit, který vedle některých lidí máš“

Osobnost pedagoga, jak důležitá dvě slůvka, když se díváme na naše školství. Profesionalita, empatie, komunikace, tím vším se zabýváme v rámci dalšího vzdělávání.

My chceme jít více ke kořenům, k začátku, k osobnosti.

Zveme vás k nahlédnutí do osobnostně sociálního rozvoje, do významu slov komfortní zóna, kompenzační mechanismy nebo psychická stabilita.

Společně se podíváme, co o své osobnosti víme, kam směřujeme, co nás brzdí, a naopak, co je naším hnacím motorem na cestě životní i profesní.

Pojďme si vyblokovat čas a obrátit pohled k sobě samé,
věřím, že to pomůže nám, ale také našim blízkým, kolegyním
i dětem, které máme ve třídě. Těším se na setkání s vámi.

Květa Hrbková


Akreditace: č.j.: MSMT- 13738/2022-2-432

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – asertivní komunikace a chování

Asertivita představuje ucelený komunikační styl, který zohledňuje nejen komunikační dovednosti, ale i stabilitu osobnosti. Asertivita je umění prosadit se a zároveň respektovat potřeby druhých. Být asertivní znamená stát si na svých právech bez toho, abychom ponižovali druhého. Znamená to také, že uznáme právo druhého na jeho názor..

Seminář přináší nástroje, směřující k osvojení si asertivní techniky tak, aby se pedagog uměl rozhodovat sám za sebe, za rozhodnutí nesl odpovědnost a také přispěl svým chováním ke stabilitě pracovního týmu a celkově dobré náladě v rámci školy.

Cílem semináře je předat účastníkům informace k tématu asertivity a řešení konfliktů, vyjasnit rozdíly mezi agresivní, pasivní a asertivní komunikací a z toho vyplývající nástroje k řešení nepříjemných až konfliktních situací.
Prohloubit povědomí účastníků o významu komunikace a sdílení v pracovních kolektivech, ale i v osobním životě. Přispět k uvědomění si sama sebe a dokázat klidně obhájit svůj názor, pomocí argumentace a zvládnutí vlastních emocí.


Akreditace: č.j.: MSMT- 13738/2022-2-432

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Kdo chce sílu dát, ten ji musí mít

Seminář je nastaven jako prevence syndromu vyhoření v pedagogické profesi. Učitel, jako pomáhající profese, je v současné době vyhořením velmi ohrožen, proto nabízíme možnost uvědomit si vlastní situaci a naučit se zacházet se svými silami v rovnováze. Základem je posílit své psychické zdraví, jednoduše řečeno „umět dobíjet baterky“.

Pojďme se společně zastavit a věnovat čas těmto důležitým prvkům psychického zdraví
– lépe poznat sami sebe, své slabé i silné stránky
– uvědomit si své zdroje, ze kterých mohou čerpat energii
– pracovat na různých stránkách své osobnosti, dále se zdokonalovat
– zlepšovat svoji komunikaci i spolupráci na pracovišti, naučit se jednat asertivně
– naučit se strategie, jak zvládat stres
– naučit se, jak účinně relaxovat

Cílem semináře je seznámit frekventanty s počínajícími symptomy syndromu vyhoření a ukázat jak pomocí předchozích znalostí a dovedností vyhoření čelit.

Seminář obsahuje části teoretické i praktické nácviky se zaměřením na problematiku předškolních zařízení.


Akreditace: č.j.: MSMT- 1032/2020-3-12

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Zástupkyně ředitelky mateřské školy – most mezi ředitelkou a pracovním týmem

Zástupce ředitele je nejbližším spolupracovníkem ředitele školy ve všech oblastech řízení. Je v kontaktu se všemi partnery pedagogického procesu – s ostatními pedagogy školy, dětmi, rodiči i s veřejností.

S ředitelem školy by měl zástupce ředitele tvořit nerozlučný tandem, jehož společným cílem je neustálý rozvoj a posun školy dle předem stanovené vize.

Jaké by měl mít kompetence a jak si vybrat toho „správného“ zástupce?
Jak si nastavit pravidla spolupráce mezi ředitelem a zástupcem?
Jak by měla vypadat náplň práce zástupce MŠ?

Na tyto i mnohé jiné otázky nejdete odpovědi na semináři, který je určen pro nové, ale i stávající zástupkyně ředitelky mateřské školy.


Akreditace: č.j.: MSMT- 13738/2022-2-432

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Upevnění pozice ředitelky mateřské školy

Seminář je určen pro ředitele, případně i zástupkyně mateřských škol.

Hlavními náměty k diskuzi budou témata, která většinu ředitelů tíží, tj. zda může být ředitel i dobrý pedagog, kdy vykonávat přímou pedagogickou činnost, jak a co delegovat, koho, kdy a za co odměňovat, hospitační činnost, vedení pedagogických rad a porad, základní povinná pedagogická dokumentace v ředitelně a ve třídě i další aktuální témata.


Akreditace: č.j.: MSMT- 13738/2022-2-432

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Podpora pedagoga na jeho profesní cestě

Seminář je určen nejen pro začínající učitele, ale i pro ty, kteří se vrací do praxe po nějaké době (např. změna zaměstnání, péče o dítě apod.)
Zaměřuje se na důležitost osobnosti pedagoga a jeho profesní dovednosti v oblasti teoretické, ale hlavně praktické, na komunikaci i význam dalšího vzdělávání.
Zdůrazňuje uvědomění si odpovědnosti za bezpečnost, výchovu a vzdělávání dětí.
Seminář seznámí s potřebnou dokumentací i nutnými administrativními úkony.
Komplexně objasní všechny stránky učitelské práce a nabídne možnosti jejich zvládání.


Akreditace: č.j.: MSMT- 21386/2021-4-642

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Asistent pedagoga v mateřské škole
Dobře fungující tandem – pedagog MŠ a asistent pedagoga

Seminář je určen pedagogům i asistentům pedagoga a je nastaven jako pomoc a podpora vzájemné spolupráce.

Cílem semináře je podpořit asistenty pedagoga a učitele mateřských škol v umění týmové práce. Pomoci pojmenovat a ukotvit pozici asistenta pedagoga v procesu mateřské školy a v rámci pedagogického týmu MŠ. Podpořit pedagoga v nastavování spolupráce s asistentem a jeho rolí ve třídě.

Dílčím cílem vzdělávací akce je pomoci v eliminaci chyb, které mohou nastat ve spolupráci obou pracovníků.

Lektorka semináře je pedagog, který dlouhodobě pracoval s asistenty, má tedy vlastní zkušenosti, o které se ráda podělí.


Akreditace: č.j.: MSMT- 1032/2020-3-12

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Co potřebuji vědět aneb
Cesta k dobré učitelce

Seminář je určen nejen začínajícím pedagogům, ale i pedagogům s praxí, kteří si chtějí osvěžit základní pojmy z RVP PV. Vzdělávací akce je praktická a interaktivní, nastavená jako podpora a pomoc nejen učitelům, ale i ředitelům při řízení pedagogického procesu (tj. nastavení společných pravidel ve škole). Výhodou je účast celého pedagogického kolektivu MŠ, jelikož informace, které zazní jsou těžce přenositelné.

Cílem semináře je předat ucelený blok informací a dovedností, které pomohou pedagogům zopakovat si teoretický rámec. Osvojit, utřídit, upevnit a doplnit vše potřebné k celistvým vědomostem, bez kterých se učitel v MŠ neobejde (terminologie RVP PV, metody, formy, plánování TVP, jeho provázanost se ŠVP). Velkou část vzdělávací akce tvoří praktické příklady.


Akreditace: č.j.: MSMT- 1032/2020-3-12

Časová dotace: 16 vyučovacích hodin

Co potřebuji vědět aneb Hodnocení systematicky a s rozumem

Seminář je určen pro učitele, případně další pedagogické pracovníky mateřských škol jako metodická podpora a sdílení příkladů dobré praxe.

Cílem je rozšířit znalosti o tvorbě třídního vzdělávacího programu (pravidla, obsah, možnosti plánování, z čeho má pedagog vycházet a kam směřovat) v návaznosti na školní vzdělávací program.

Důležitou součástí pedagogické práce je mimo jiné také evaluace a systematická pedagogická diagnostika. Seminář pomůže nabídnout náměty pro různé formy hodnocení využitelné u dětí (např. sebehodnocení, formativní hodnocení), možnosti autoevaluace na úrovni třídy, sebereflexe práce pedagogů i vyhodnocování pokroků v rozvoji a učení dětí (diagnostika, portfolio aj.).


Akreditace: č.j.: MSMT- 21386/2021-4-642

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin